Privacyverklaring

Privacyverklaring A-Santé

A-Santé, gevestigd aan Burg. Wijnandsstraat 86, 6245 PV te Eijsden, gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij van u heeft verkregen. Om duidelijkheid te geven over wat A-Santé doet met de bij haar bekende gegevens, is deze verklaring opgesteld.

A-Santé is verantwoordelijk voor de door u verstrekte gegevens, zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). A-Santé kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website heeft verstrekt, via email heeft toegestuurd of tijdens een telefoongesprek/intakegesprek kenbaar hebt gemaakt. De volgende gegevens die verwerkt kunnen worden zijn:

  • NAW-gegevens
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • BSN
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • De naam van uw zorgverzekeraar
  • Gegevens betreffende uw gezondheid en eventueel medicatiegebruik
  • Tijdstip van uw afspraak

Waarvoor gebruikt A-Santé uw gegevens?

A-Santé verwerkt uw persoonsgegevens om een behandelplan te kunnen opstellen. Daarnaast worden gegevens gebruikt om het declaratieformulier in te vullen (die u kunt indienen bij de door u bekende zorgverzekeraar). Tevens worden uw persoonsgegevens verwerkt om u schriftelijk (per email) of telefonische te kunnen benaderen.

Hoe lang bewaart A-Santé uw gegevens?

A-Santé bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op het moment dat de behandeling is beëindigd, zullen uw persoonsgegevens in uw medische dossier volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard worden vanaf datum einde behandeling.

Met wie worden uw persoonsgegevens door A-Santé gedeeld?

A-Santé verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming aan artsen, specialisten of andere paramedici worden verstuurd.

Persoonsgegevens en medische dossier inzien

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en het opgebouwde medische dossier in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A-Santé en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die A-Santé van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw persoonsgegevens sturen naar info@a-sante.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt gevraagd om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. A-Santé zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. A-Santé wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In kaart brengen websitebezoek A-Santé

Op de website van A-Santé worden middels cookies de algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. A-Santé gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookiegegevens worden gebruikt voor de het bijhouden van het aantal bezoekers op de webpagina en het bepalen van de volgorde waarin verschillende pagina’s van de website door de bezoeker wordt bezocht. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over de cookiewet vind u op de website van de Rijksoverheid dienst.

Het beveiligen van uw persoonsgegevens

A-Santé neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens zijn beveiligd door middel van een wachtwoord op de laptop.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door A-Santé verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@a-sante.nl . A-Santé is als volgt te bereiken:

Adres: Burg. Wijnandsstraat 86, 6245 PV  EIJSDEN

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68227450

Telefoon: 06 21667692